نوار زرد اخطار گازی
تماس بگیریدتومان
صنعتی
پتروگاز
توضیحات تکمیلی محصول
شیر برقی گازی اسکا سایز ۲ اینچ
تماس بگیریدتومان
استفاده صنعتی مسکونی
اسکا
توضیحات تکمیلی محصول
شیر حساس به زلزله کالیفرنیا ۱-۱/۴″
تماس بگیریدتومان
استفاده صنعتی مسکونی
کالیفرنیا
توضیحات تکمیلی محصول
اسپرینکلر ۳/۴ اطفا حریق
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی صنعتی
آنگوس
توضیحات تکمیلی محصول
شیر برقی گاز سایز 1 و 1/4 اینچ
شیر برقی گازی اسکا سایز ۳ اینچ
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی صنعتی
اسکا ترکیه
توضیحات تکمیلی محصول
شیر حساس به زلزله 2 اینچ - فیوزگازی
شیر حساس به زلزله ۲ اینچ
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی صنعتی
اسکا ترکیه
توضیحات تکمیلی محصول
فیوزگازی
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی و صنعتی
شل آلمان
توضیحات تکمیلی محصول
شیر حساس به زلزله اسکا
شیر حساس به زلزله ۱ اینچ
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی و صنعتی
اسکا ترکیه
توضیحات تکمیلی محصول
سنسور سیسمیک
سنسور نشت گاز سیسمیک
تماس بگیریدتومان
استفاده صنعتی و مسکونی
سیسمیک ترکیه
توضیحات تکمیلی محصول
شیر برقی گاز سایز ۱ و ۱/۴ اینچ
تماس بگیریدتومان
استفاده مسکونی صنعتی
اسکا ترکیه
توضیحات تکمیلی محصول