بهتر است بدانید :

  • کلیه کالاهای ارائه شده وارداتی دارای برگ سبز گمرکی می باشد.
  • مدارک جهت ارائه به بازرسی برای پیمانکاران موجود است.
  • نماینده رسمی اسکا و سیسمیک در ایران.

مواردی که شامل ضمانت رایگان نمیشود :

  • هرگونه شکستگی یا دستکاری در کالا.
  • سهل انگاری در بهره برداری نادرست
  • خراشیدگی جزئی داخل و خارج کالا
  • تغییر رنگ
زمانت